O zabezpieczenie pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Art. 60 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm. )

Czy podczas postoju wolno Ci oddalić się od motocykla, jeśli silnik jest w ruchu?