Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej (3 punkty)

Kategorie:

C

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 7 iii Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Jaki okres czasu pracy powinny obejmować dokumenty, które kierowca wykonujący przewóz drogowy musi być w stanie okazać do kontroli?

  • Dzień bieżący oraz poprzednie 28 dni.
  • Dzień bieżący oraz poprzednie 15 dni.
  • Bieżący i poprzedni tydzień.