Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

C

Tagi:

dokumenty

Podstawa prawna:

Art. 64a ust. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz. 1137)

Kto wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego?

  • Zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.
  • Pracodawca.
  • Właściwa komenda Policji.