O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia pieszego wbiegającego na jezdnie (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

zał.1§ .1pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku. w związku z art.4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji natychmiast spróbujesz zatrzymać pojazd?