Osoby uprawnione do kierowania ruchem (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

Art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt. 5 Ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz.1137 j.t. z późn. zm.)

Czy masz obowiązek stosowania się do poleceń i sygnałów dawanych przez osobę wykonującą roboty na drodze na zlecenie zarządcy drogi?