Znaki drogowe poziome (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

Art. 16 ust. 1 i 4; art. 45 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448) i § 86 ust. 5 i 7 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.); pkt 2.2.1.13 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, zpóźn. zm.)

Czy w widocznej sytuacji masz obowiązek jak najszybciej powrócić na prawą część jezdni?