Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z późniejszymi zmianami

Czy osoba wykonująca na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi roboty na drodze może dawać uczestnikowi drogi polecenia lub sygnały?