O ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w momencie zauważenia próby nieustąpienia przejazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

zał.1§ .1pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku. w związku z art.4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" ( Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z późn. zm.).

Poruszasz się drogą z pierwszeństwem. Czy w tej sytuacji należy podjąć natychmiastową próbę zatrzymania?