Znajomość wiedzy w zakresie obsługi pojazdu (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 66 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.), w zw. z § 11 ust. 7 pkt 4, 5 Rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262 z 2003 r. z późn. zm.) oraz § 2 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badan technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (poz. 996).

Jaka jest dopuszczalna minimalna głębokość bieżnika w oponie niewyposażonej we wskaźnik granicznego jej zużycia?

  • 1,6 milimetra.
  • 2,6 milimetra.
  • 3 milimetry.