O zachowanie się kierującego wobec niechronionych uczestników ruchu ( dzieci ) (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zasada ograniczonego zaufania

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm.)

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?